1. 25–27 Sep 2017, Warsaw, „Digital Cultures”, title of the paper: „Neurophysiology of artist in a performance”.

2. 25–27 Aug 2017, Berlin, The Visual Science of Art, title of the paper: The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art.

3. 29–30 May 2017, Warsaw, Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło – odbiorca w badaniach nad sztuką (Special relations. The meaning of the work of art – viewer relation in art research). title of the paper: Relacja widza i dzieła w przestrzeni muzealnej z punktu widzenia badań okulograficznych (Relation between the viewer and the work of art in museum space from the eye-tracking research perspective).

4. 10 May 2017, Norwich University of East Anglia, lecture titled The cognitive turn in art history during World Art Research Seminary.

5. 25–26 Aug 2016, Vienna, Empirical Methods in Art History & Visual Studies, poster: The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art.

6. 23 Nov 2015, Poznań, II Ogólnokrajowa Konferencja – Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (Second National Conference – Young Scientists in Poland – Research and Development), title of the paper: Związki cielesności z architekturą według Heinricha Wölfflina (The body-architecture relations according to Heinrich Wölfflin).

7. 08–10 Nov 2015, Vienna, Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte?, title of the paper: Cognitive Turn in Art History.

8. 08 Jun 2015, Poznań, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 (Research and Development of Young Scientists in Poland 2015), title of the paper: Systematyka zwrotu kognitywnego w Naukach o Sztuce (Systematics of the cognitive turn in Art Sciences).

9. 16–17 May 2015, Gdańsk–Oliwa, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa – Design a Sztuka (International Conference and Exhibition – Design and Art), title of the paper: Zmysłowy design. Od przedmiotu użytkowego do unikatowego (Sensual design. From applied to unique object), (co-authored).

10. 26–27 Feb 2015, Vienna, Empirical Methods in Art History, passive participation.

11. 6–9 Nov 2014, Gdańsk, II Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki (Second National Congress of Art History Students and PhD Students), title of the paper: Neurohistoria sztuki – o potrzebie transdyscyplinarnych interpretacji i analiz dzieł sztuki(Neuroarthistory – about the need for transdisciplinary art interprerations and analyses).

12. 23–27 Oct 2014, Poznań, Post–technologiczne doświadczenia. Sztuka–Nauka–Kultura (Post-technological experiences. Art-Science-Culture), title of the paper: Art History in Post–technological reality.

13. 14–15 Apr 2014, Warsaw, Po drugiej stronie obrazu – o współczesnym widzu wobec dzieła sztuki (On the other side of the picture – about the contemporary viewer regarding work of art), title of the paper: Rola widza z perspektywy neurohistorii sztuki (The role of the viewer from the neuroarthistory perspective).

14. 24 Mar 2014, Wrocław, Odlot. Nowe tematy historii sztuki (New topics in art history), title of the paper: Neuroarthistory – nowa perspektywa metodologiczna historii sztuki? (Neuroarthistory – a new methodological perspective in art history?).

15. 20–21 Jun 2013, Toruń, Neuro–historia sztuki? (Neuro-art-history?), title of the workshops: Diagnozowanie płótna (Diagnosing the canvas), (conducted together with z dr Piotr Markiewicz).

16. 25–26 May 2013, Toruń, Neuromania – Konferencja naukowa sceptyków z pasją (Neuromania – scientific conference for passionate skeptics), title of the paper: Adolf Wölfli – problem artystycznej świadomości (Adolf Wölfli – the issue of artistic consciousness), (closing lecture).

17. 18 May 2013, Warsaw, Granice nauki – nauka wobec granic (The limits of science – science against limits), title of the paper: Neurohistoria sztuki i jej konsekwencje dla biohumanistyki (Neuroarthistory and its consequences for biohumanities), (the text read in author’s absence).

18. 18 May 2013, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką(Second National Scientific Conference Between Psychology and Art), title of the paper: Znaczenie empatii w odbiorze dzieł Stanisława Zagajewskiego (The meaning of empathy in receiving art by Stanisław Zagajewski).

19. 9–10 May 2013, Opole, Interdyscyplinarne studencko–doktoranckie seminarium “Postciało?” (Interdisciplinary student-PhD seminar “Post-body”?), title of the paper: Pozytywy Zbigniewa Libery jako neuroestetyczny bodziec wizualny (Pozytywy by Zbigniew Libera as a neuroaesthetic visual stimulus).

20. 28 Sep 2013, Toruń, Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki (Methodology on African culture and art research), title of the paper: Neuroestetyka jako metodologia badań nad sztuką Afryki, z perspektywy historyka sztuki (Neuroaesthetics as a research methodology for African art, from the art historian’s perspective).

21. 30–31 May 2012, Poznań, III Sympozjum konstruktywistyczne Po co nam konstruktywizm? (Third constructivist symposium Why do we need constructivism?), title of the paper: Kompetentny konstruktywizm? (Competent Constructivism?).

22. 17–18 Mar 2012, Poznań, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką (Third National Scientific Conference Between Psychology and Art), title of the paper: Rola percepcji w interpretacji dzieł Władysława Strzemińskiego (The role of perception in interpreting art by Władysław Strzemiński).

23. 3–4 Jun 2011, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką(Second National Scientific Conference Between Psychology and Art), title of the paper: Neuroestetyka i jej znaczenie w historii sztuki (Neuroaesthetics and its meaning in art history).