I Etap

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

Założenia
Główną ideą projektu Jak Patrzeć na obraz? Analiza wybranych dzieł malarskich z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu było stworzenie zbioru ok. 8-10 opisów i analizy obrazów oraz ich szczegółowej dokumentacji fotograficznej. Dzieła zostały wybrane w wyniku przeprowadzenia kwerendy muzealnej pod kątem prac stworzonych po 1800 roku. W pierwszej kolejności autor projektu wybierze te dzieła, które nie posiadają jeszcze szczegółowej analizy oraz dokumentacji wizualnej. Innym ważnym kryterium będzie dobór takich dzieł, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez kompozycję) mówią odbiorcy coś o mechanizmach patrzenia. W analizach zastosowane zostaną najnowsze perspektywy metodologiczne z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, takie jak: neurohistoria sztuki, neuroestetyka, ale także studia antropologiczne spod znaku Hansa Beltinga. Szczególny charakter ma także dokumentacja fotograficzna, będąca istotnym odzwierciedleniem metodologii badawczej.
Rezultatem projektu będzie obszerny materiał w postaci tekstów oraz ilustracji przeznaczony do wydania jako interaktywny ebook. Zostanie on starannie opatrzonyh logotypem Miasta Toruń i Muzeum Okręgowego. Wnioskodawca postara się także upowszechnić rezultat projektu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
Jednym z elementów promocji wydarzenia (przy współpracy muzuem) może stać się wystawa fotografii przygotowanych w czasie realizacji projektu na terenie Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Metodologia
Przebadano 11 osób. Ze względów technicznych do analizy nadawał się materiał obejmujący 9 uczestników – 4 kobiety i 5 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 30,1 lat. Wszyscy uczestnicy mieli poprawny wzrok lub skorygowany do poprawnego. Badania przeprowadzano z wykorzystaniem urządzenia Tobii Pro Glasses 2. Uczestnicy określali poziom zainteresowania malarstwem w skali 0-9. Uzyskana średnia wyniosła 6. Badani wykonywali następującą instrukcję: W sposób swobodny i nieskrępowany czasowo obejrzyj ekspozycję „Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku”.

Efekty
1. Kwerenda istniejących w Muzeum Okręgowym w Toruniu zbiorów malarstwa umożliwiła wybór opisywanej w projekcie wystawy. Obrane kryteria to między innymi: jakość zbiorów, przystępny sposób ekspozycji, liczba obiektów, kubatura wystawy, liczba monografii dotyczących ekspozycji. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy powstały wstępne opracowania poszczególnych dzieł.
2. Kolejnym etapem realizacji projektu było stworzenie metodologii prowadzenia badań okulograficznych w przestrzeni muzealnej. Dotychczas nie prowadzono tego typu eksperymentów z wykorzystaniem mobilnego sprzętu.
3. Następnie wykonana została robocza dokumentacja fotograficzna całej ekspozycji, która jest wykorzystywana przy opracowaniu materiałów z okulografu.
4. Realizacja eksperymentu z udziałem 11 osób. Uczestnicy otrzymali instrukcję, aby swobodnie i bez ograniczeń czasowych obejrzeli ekspozycję. Nagrane zostało ok. 217 minut aktywności okoruchowej podczas percepcji poszczególnych dzieł sztuki. Dodatkowym elementem eksperymentu były krótkie ankiety informacyjne.
5. Częściowe opracowanie wyników badań okulograficznych 77 dzieł sztuki w oparciu o zarejestrowany podczas eksperymentu materiał.
6. Nawiązanie współpracy z: Fundacją Artystyczno – Badawczą om – organizmy i maszyny w kulturze, Pracownią Neuropsychologii i Użyteczności we Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Muzeum Okręgowym w Toruniu.
7. Opracowanie elektronicznej publikacji mającej charakter przewodnika po opisywanej wystawie.
8. Stworzenie spotu filmowego prezentującego wyniki badań.
9. Stworzenie obszernej dokumentacji fotograficznej obejmującej fiksacje i sakady.

Etap II

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Opis działań
1. Zweryfikowane zostały badania zrealizowane w przestrzeni wystawy Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, w 2016 roku.
2. Sformułowano wstępne założenia dotyczące wyglądu i funkcjonalności internetowego przewodnika Okulografia w muzeum.
3. Przygotowano 38 materiałów filmowych przedstawiających aktywność okoruchową uczestników badania.
4. Uzupełniono i poddano redakcji 10 not dotyczących dzieł, na które patrzono najdłużej w czasie badania okulograficznego.
5. Uzupełniono i poprawiono 10 map cieplnych przedstawiających miejsca największego skupienia uwagi widzów oraz 10 map uwagowych prezentujących kierunki spojrzeń.
6. Wykonano 29 ilustracji prezentujących te fragmenty dzieł, które przyciągały najwięcej uwagi.
7. Nagrano trzy wywiady o charakterze naukowym i popularyzatorskim dotyczące wystawy oraz przeprowadzonych badań.
8. Wykonano testy użyteczności internetowego przewodnika pod kątem jego optymalizacji i wykorzystania na urządzeniach mobilnych.

Efekty
1. Stworzono interaktywny przewodnik po wystawie Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu w formie strony internetowej eyetrackinginmuseum.muzeum-torun.pl.
2. Projekt przyczynił się do popularyzacji zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, szczególnie wystawy pt. Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz popularyzacji polskiej sztuki w ogóle.
3. Skojarzenie muzealnych badań okulograficznych z ośrodkiem toruńskim.
4. Opracowanie pierwszego w Polsce wizualnego periodyku ukazującego przydatność badań okulograficznych w praktyce muzealnej.
5. Stworzenie zbioru tekstów oraz materiałów wideo dotyczących poszczególnych obrazów.
6. Stworzenie zbioru multimedialnych artykułów naukowych i popularyzatorskich.

http://okulografia.muzeum-torun.pl/