KRÓTKO O WARSZTATACH

Tematem projektu „Technoscience art – sztuka na pograniczu nauk” jest zależność pomiędzy wybranymi dziełami sztuki a naukami ścisłymi. Współcześnie coraz częściej artyści wykorzystują osiągnięcia nauk przyrodniczych w swoich dziełach. Ta ciekawa zależność wymaga nie tylko szerszego komentarza, ale również popularyzacji. Dla zrozumienia nowej perspektywy potrzebne są działania na każdym poziomie edukacji. Projekt „Technoscience art” to seria warsztatów kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz dorosłych i seniorów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia będą odbywać się w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu i na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Tematem zajęć będzie współczesna sztuka wykorzystująca technologię, m.in. bioart, sztuka nieantropocentryczna, jak również sztuka krytyczna Zbigniewa Libery, twórczość Jacksona Pollocka i wielu innych.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

„Technoscience art – sztuka na pograniczu nauk” to projekt łączący w sobie to, co potocznie rozumie się jako humanistyczne, duchowe, artystyczne z tym, co ogólnie można nazwać naukami przyrodniczymi. Kwestia ta wydaje się zyskiwać na znaczeniu, szczególnie jeśli przyjrzymy się współczesnej sztuce, którą umownie możemy nazwać właśnie technoscience art. Dzieła artystów takich jak Stelarc, Orlan i Kac, wymagają nowego rodzaju przygotowania do odbioru sztuki. Nowy warsztat, zawierający w sobie elementy nauk przyrodniczych, pomoże również w zrozumieniu artystów, którzy nie wchodzą w tak jaskrawy związek z technologią jak Pollock, Libera, Strzemiński czy Zagajewski.

Prezentowany projekt ma na celu zwiększenie możliwości twórczych uczniów szkół plastycznych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym tak, by rozumieli potrzebę łączenia technologii i humanistyki. Projekt ma także zachęcać uczniów sprofilowanych na nauki przyrodnicze do sztuki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Aby osiągnąć ten cel, uczniowie zaproszeni zostaną na serię warsztatów przeprowadzonych w czterech blokach tematycznych:
1. Bioart, czyli granica między ludzkim a nieludzkim;
2. Sztuka Internetu i sztuka maszyn;
3. Neurohistoria sztuki, czyli o biologii artysty i odbiorcy;
4. Polscy twórcy technoscience.
Scenariusze warsztatów będą dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów. Autor wykorzysta takie metody, jak animacja, dyskusja, praca w grupach, praca w pracowniach plastycznych, wykład, projekcja audio/video, spotkania z artystami. Elementem szczególnie ważnym będą dyskusje, które pomogą w wyrobieniu postaw społecznej tolerancji w kwestii ciała i płci oraz poruszą tak ważne tematy, jak modyfikacje genetyczne oraz znaczenie Internetu.

Projekt, realizowany w CSW w Toruniu oraz na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, adresowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko­-pomorskiego. Okres trwania warsztatów zamyka się w 12 miesiącach i w pełni pokrywa się z terminem przyznania stypendium: pierwsze 2 miesiące to czas organizacji i przygotowań, kolejne 10 to czas realizacji warsztatów. Integralnym elementem projektu będzie portal internetowy, służący jako platforma komunikacji, dokumentacji oraz promocji. „Technoscience art -­ sztuka na pograniczu nauk” jest autorskim projektem mającym zamkniętą, spójną strukturę. Celem projektu jest m.in. interaktywna publikacja internetowa w postaci zbioru konspektów zajęć dotyczących sztuki współczesnej.

SPOSÓB REALIZACJI WARSZTATÓW

Główny element projektu stanowią warsztaty organizowane w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Formuła tych interdyscyplinarnych zajęć przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod prezentacji treści, np. animacji, wykładu, pracy w grupach, projekcji filmów. Taki sposób prezentacji treści gwarantuje dotarcie do różnych grup wiekowych oraz dobre utrwalenie przekazywanej wiedzy. Wszystkie konspekty zajęć będą przygotowywane w oparciu o podstawę programową „Edukacji artystycznej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum” w zakresie Wiedzy o kulturze i Plastyki. Podstawa ta będzie uzupełniana o wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Pojedyncze warsztaty będą odbywać się w oparciu o dzieła sztuki z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Dodatkowym elementem będzie portal internetowy, tworzący doskonałą platformę dyskusji oraz kontaktu ze stypendystą. Na portalu będą ukazywać się informacje organizacyjne, materiały audio/video, jak również publikacje i konspekty zajęć.

NAJWAŻNIEJSZE CELE REALIZACJI WARSZTATÓW

I. Zwiększenie możliwości twórczych uczniów szkół plastycznych na wszystkich poziomach kształcenia o wiedzę dotyczącą sztuki wykorzystującej dorobek nauk przyrodniczych. Zabieg ten ma skutkować lepszymi predyspozycjami uczniów do kontynuacji nauki w dziedzinie plastycznej na wyższych poziomach szkolnictwa. Projekt uwzględnia także młodzież o ścisłym profilu nauki, która, poprzez uzyskanie nowych kompetencji, ma być lepiej przygotowana do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym jako osoba dorosła.
II. Wyrobienie postaw tolerancji społecznej na problemy związane ze współczesną sztuką. Poruszane zagadnienia będą dotyczyć zarówno problemów ciała i cielesności, płci kulturowej i najnowszych kanonów piękna, jak również granic modyfikacji genetycznej, korzyści i niebezpieczeństw wynikających z rozwoju nauk ścisłych.
III. Promocja sztuki polskiej wśród uczniów w kontekście tematu warsztatów na przykładzie artystów regionalnych z terenu województwa kujawsko­-pomorskiego oraz przykładów znanych na świecie artystów polskich.

http://www.technoscienceart.umk.pl/

MEDIA

O projekcie Technoscience art – sztuka na pograniczu nauk w audycji Śniadanie z Muzami w radiu PiK, 3’4+6’55, 10.03.2015 LINK

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego