Podczas obrad LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939 miałem przyjemność odebrać nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za pracę doktorską pt. Wizualność dział sztuki – o potrzebie tworzenia transdyscyplinranych analiz i interpretacji dzieł sztuki.

Uzasadnienie podane przez komisję konkursową

Warto wyraźnie wskazać na nowe i oryginalne rozwiązania i koncepcje zaproponowane w pracy, do których należą: badania eksperymentalne związane z odbiorem dzieła sztuki z wykorzystaniem okulografii oraz badania procesu twór czego artystów, w których doktorant wykorzystał technologie do monitorowania parametrów ciała artysty. Do cennych osiągnięć dra Kędziory zaliczyć można zaproponowanie nowego nurtu w badaniach historii sztuki, określonego jako percepcyjnie zorientowanej historii sztuki oraz wskazanie na transdyscyplinarność jako najbardziej odpowiednią strategię badań w najnowszej historii sztuki, która byłaby związana nie tylko z korzystaniem z wiedzy i metod zaczerpniętych z innych dziedzin, ale objęłaby także współpracę badaczy i osób aktywnych w różnych dziedzinach”.

z opinii prof. dr hab. Wiesławy Limont, UMK w Toruniu.

Nagrodę wręczał Prezes Zarządu Głównego SHS prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk | Na drugim zdjęciu promotorka nagrodzonej pracy dr hab. Elżbieta Pilecka, em. prof. UMK oraz Prezes toruńskiego oddziału SHS dr hab. Michał Pszczółkowski.

Fot. w nagłówku: J. Szczęsny, Szczęsny Dettloff, „Rocznik Historii Sztuki”, tom XXXVIPAN WDN, 2011, s. 30.
Fot. z wręczenia: Anna Kroplewska-Gajewska.

2 Replies to “Nagroda im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę w dziedzinie historii sztuk”

Comments are closed.